Update sa Elemento ng Pabahay sa 2023-2031

Ang Elemento ng Pabahay ng County ay isang bahagi ng Pangkalahatang Plano ng County na pangunahing tumutugon sa mga usapin sa pabahay para sa mga hindi nakasamang lugar ng Santa Clara County. Sa ilalim ng batas ng Estado, ang Elemento ng Pabahay ay dapat na ma-update sa walong taong siklo, na pinangangasiwaan ng Departamento ng Pabahay at Pagpapaunlad ng Komunidad ng California (Housing and Community Development, HCD).

Ang Elemento ng Pabahay ng County ay kasalukuyang ina-update para sa ikaanim na siklo, na sumasaklaw sa 2023-2031 na panahon ng pagpaplano. Ang draft ng na-update na Elemento ng Pabahay kasama ang mga apendise ay magagamit na ngayon para sa pampublikong pagsusuri.

Maaaring isumite ang komento ng publiko hanggang Abril 20, 2023, 5:00 p.m.; gayunpaman, ang mas maagang tugon, kung maaari, ay pinahahalagahan.

Maaaring magbigay ng komento sa form ng komento sa ibaba, sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected], sa pamamagitan ng pagbibigay ng pasalitang komento sa isang pampublikong pagpupulong sa paksang ito (tatlo sa mga ito ay paparating na at nakalista sa ibaba) o sa pamamagitan ng pagsusumite ng nakasulat na liham ng komento sa address na ito:

County of Santa Clara Planning Office
Attention: Michael Meehan, Principal Planner
County Government Center
70 West Hedding, 7th Floor, East Wing, San José CA 95110

Bukod sa pag-post ng draft ng Na-update na Elemento ng Pabahay para sa 30-araw na panahon ng pagkomento ng, publiko, naglabas ang County ng isang binagong Abiso ng Paghahanda (Notice of Preparation, NOP) para sa Ulat ng Epekto sa Kalikasan (Environmental Impact Report, EIR) upang matugunan ang mga pagbabago sa paglalarawan sa proyekto, na sumasaklaw sa mga pag-update sa parehong Elemento ng Pabahay ng County at ng Plano ng Komunidad ng Stanford University. Ang kasunod na abiso at panahon ng pagkomento ng publiko para sa EIR ay magaganap kapag ginawang available ang draft ng EIR, na inaasahang sa Tag-init ng 2023.

Ang website ng proyektong ito ang patutunguhan mo para sa impormasyon ng proyekto. Patuloy na bumalik ka para sa mga update. Hinihikayat ka naming magparehistro para sa mga update ng proyekto sa pamamagitan ng email upang mapanatili ka naming maabisuhan tungkol sa mga paparating na kaganapan, mga update sa proyekto at iba pang mga paraan ng pakikilahok.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.