Bản Cập nhật Đề án Nhà ở 2023-2031

Đề án Nhà ở là một nội dung trong Quy hoạch Tổng thể của Quận, trong đó chủ yếu giải quyết vấn đề nhà ở cho các khu vực chưa hợp nhất của Quận Santa Clara. Theo luật của Tiểu bang, Đề án Nhà ở phải được cập nhật theo chu kỳ 8 năm dưới sự giám sát của Bộ Gia cư và Phát triển Cộng đồng California (California Department of Housing and Community Development, HCD).

Đề án Nhà ở của Quận hiện đang được cập nhật cho chu kỳ thứ 6, tương ứng với giai đoạn quy hoạch năm 2023-2031. Hiện tại, dự thảo cập nhật Đề án Nhà ở cùng với các phụ lục đã sẵn sàng để công chúng xem xét.

Quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp công khai cho đến 5 giờ chiều ngày 20/4/2023; tuy nhiên, nếu có thể, chúng tôi rất mong quý vị gửi phản hồi sớm hơn.

Quý vị có thể nêu ý kiến trong phần nhận xét bên dưới, bằng cách gửi email tới [email protected], đưa ra nhận xét bằng lời tại cuộc họp công khai về chủ đề này (sẽ có 3 cuộc họp theo danh sách bên dưới) hoặc gửi thư góp ý bằng văn bản tới địa chỉ sau:

County of Santa Clara Planning Office
Người nhận: Michael Meehan, Principal Planner
County Government Center
70 West Hedding, 7th Floor, East Wing, San José CA 95110

Bên cạnh việc đăng dự thảo Cập nhật Đề án Nhà ở để lấy ý kiến công khai trong thời hạn 30 ngày, Quận còn ban hành Thông báo Sẵn sàng (Notice of Preparation, NOP) sửa đổi về Báo cáo Tác động Môi trường (Environmental Impact Report, EIR) nhằm đề cập tới các thay đổi về phần mô tả dự án, trong đó có các cập nhật về cả Đề án Nhà ở của Quận và Chương trình Cộng đồng của Đại học Stanford. Thông báo và giai đoạn lấy ý kiến công khai về EIR sau này sẽ diễn ra khi dự thảo EIR được công khai, dự kiến là vào mùa hè năm 2023.

Trang web dự án này là nơi cung cấp thông tin dự án cho quý vị. Tiếp tục truy cập lại sau để biết thông tin cập nhật. Chúng tôi khuyên quý vị nên đăng ký nhận bản tin cập nhật dự án qua email để chúng tôi có thể cập nhật thông tin cho quý vị về sự kiện sắp tới, cập nhật dự án và các cách tham gia khác.

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.